Om hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är hedersvåld/hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Den största skillnaden är att våldet är kollektivt och sanktionerat av gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck riktas mot en individ – främst flickor och kvinnor – som enligt den egna gruppens uppfattning har agerat så att de har dragit skam över familjens, släktens eller gruppens heder. Dess syfte är att förhindra att gruppens anseende går förlorat eller skadas, samt även att återupprätta gruppens rykte och heder.

Kontrollen kan uttrycka sig i form av begränsningar i vardagen gällande exempelvis fritidsaktiviteter, klädval, giftermål och/eller utbildning. Fokus läggs på kvinnornas och flickornas sexualitet och beteende.

Heterosexualiteten som norm är central inom hederstänkandet, vilket gör att HBTQ-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.

Även killar kan utsättas, bland annat genom att uppfostras till att utöva kontroll på sina kvinnliga familjemedlemmar eller själva blir bortgifta mot sin vilja. Man uppskattar att cirka 70 000 ungdomar i åldern 16–25 år upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med.

Om man inte följer de normer och regler som familjen/släkten/gruppen har eller misstänks ha brutit mot dessa så kan straffet exempelvis innebära att man blir utfryst, isolerad, hotad och/eller misshandlad. I de allvarligaste fallen kan det leda till dödligt våld. Ibland kan individen behöva bryta kontakten helt med släkt och vänner för att säkerhetsriskerna är för stora.

Vilka är offer och förövare vid hedersrelaterat våld och förtryck?

Ofta beskrivs män/fäder som förövare och unga kvinnor/döttrar som offer. Men då missar man att även fäder och mammor kan vara såväl offer som förövare, bland annat i att utöva kontroll och hota andra familjemedlemmar och när det gäller arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap, men även i fråga om hedersmord.

Det kan finnas flera anledningar till detta; moderns position kan vara underordnad eller så agerar hon för att upprätthålla släktens hedersideologi och sin egen position. Men våldets kollektiva karaktär gör att det i många fall finns ett flertal våldsutövare av båda könen och ett flertal utsatta, samt personer som växlar mellan att vara offer och förövare.

Är du utsatt för hedersrelaterat våld?

Har du fler frågor om våld, eller är du utsatt? Då kan du kontakta vår stödlinje eller socialtjänsten i din hemkommun.

Vad innebär hederskultur och vilka mekanismer ligger bakom hedersrelaterat våld?

Det finns en stereotypisk bild av hedersutsatta som en muslimsk tjej från mellanöstern som bor i förorten. Bilden gör att mammor, HBTQ-personer, män/killar som också drabbas riskerar att inte söka stöd eller glöms bort.

Det finns olika förklaringsmodeller till utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck. På Somaya har vi ett intersektionellt perspektiv på heder som belyser att det finns en mängd olika maktstrukturer och faktorer som kan göra att en hedersnorm upprätthålls. Det finns således inte en isolerad mekanism som skapar och upprätthåller hedersrelaterat våld och förtryck.

Det går inte att tala om “hederskultur” då hedersrelaterat våld och förtryck inte är begränsat till vissa kulturer. Somaya möter personer med olika bakgrund, etnicitet och religion.

Den stora merparten av den internationella forskningen relaterar istället våldets orsaker till lokala kontexter. Utöver kön inverkar politiska, klassmässiga och ekonomiska aspekter på betydelser av heder samt förekomsten av hedersrelaterat våld.

Hedersvåld i Sverige

Enligt en kartläggning av Örebro universitet 2019 där de undersökte hedersvåld i Sverige lever 7-9 procent av unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld. 10-20 procent begränsas av oskuldsnormer. Både unga kvinnor och unga män är utsatta. Kartläggningen visar att människor med olika etnicitet, religiös tro, sexuell läggning, könsöverskridande identiteter eller uttryck, ålder, funktionsnedsättningar, socioekonomisk status och bostadsort lever med en allvarlig utsatthet för våld och begränsas av hedersnormer.

Hedersvåld/hedersrelaterat våld och förtryck är inte begränsat till en kultur eller religion.