Barnperspektiv

Barnen på Somaya

Vårt arbete utgår från ett barnperspektiv. För att säkra att barnets rättigheter tas tillvara är barnkonvention grunden i hela vår verksamhet. Och för att se till att vi bibehåller ett barnperspektiv i vårt arbete utgår vår grundsyn från alla barns rätt till liv och utveckling – och ett liv i en trygg miljö utan våld. Flickor och pojkar ska ha lika möjligheter och rättigheter, och frihetsbegränsningar på grund av kön ska alltid motarbetas.

Somaya har antagit ett arbetssätt som Unizon företräder där vi ser barnet som en egen part – med egna behov, önskemål och rättigheter – och inte bara som medföljande till en person som har blivit utsatt för våld i hemmet eller våld i nära relation och som söker skydd.

 

BARNPERSPEKTIVET I SOMAYAS INSATSER FÖR BARN

Vi tar emot barn 0-17 år i sällskap med vårdnadshavare, oavsett kön. Varje barn får en egen kontaktperson som har barnets bästa i fokus. Kontaktpersonen har huvudansvar för att följa barnets ärende under placeringstiden. Vi har även personal med lång erfarenhet i arbetet med barn, och kompetens i Trappanmodellen.

Kontaktpersonen ansvarar för att barnen får en säker inskrivning på skola/förskola. Om barnet inte kan påbörja skolan i anslutning till placeringens början, kan vi erbjuda undervisning av lärteamet. Lärteamet åker ut till vårt aktivitetscenter och undervisar barnen på deras individuella nivå, både i grupp och individuellt. Vi anordnar också aktiviteter under lov och ledigheter samt födelsedags- och högtidsfiranden.

Barnen på Somaya