Barnperspektiv

Barnen på Somaya

För att säkra att barnets rättigheter skall tas tillvara utgår vi från barnkonvention i hela vår verksamhet. Vår grundsyn utgår från alla barns rätt till liv och utveckling – och ett liv i en trygg miljö utan våld. Flickor och pojkar ska ha lika möjligheter och rättigheter, och frihetsbegränsningar på grund av kön skall alltid motarbetas.

Somaya har antagit ett arbetssätt som Unizon företräder där vi ser barnet som en egen part – med egna behov, önskemål och rättigheter – och inte bara som medföljande till en kvinna som söker skydd.

 

SOMAYAS INSATSER FÖR BARN

Vi tar emot barn 0-17 år i sällskap med vårdnadshavare, oavsett kön. Varje barn tilldelas en egen kontaktperson som har lång erfarenhet i arbetet med barn och kompetens i TRAPPAN. Kontaktpersonen har huvudansvar för att följa barnets ärende under placeringstiden.

Kontaktpersonen ansvarar för att barnen får en säker inskrivning på skola/förskola. Om barnet inte kan påbörja skolan i anslutning till placeringens början, erbjuds undervisning av lärteamet. Lärteamet åker ut till vårt aktivitetscenter och undervisar barnen på deras individuella nivå, både i grupp och indivuduellt. Vi erbjuder aktiviteter under lov och ledigheter och födelsedags- och högtidsfiranden. Vi har även ett specifikt lek- och pysselrum för barnen på vårt aktivitetscenter för att främja barnens lek och utveckling i en trygg och främjande miljö.

BARNEN PÅ SOMAYA

Barnen på Somaya