Vad är våld?

OLIKA FORMER AV VÅLD

Psykiskt våld kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning. Det psykiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts.

Aktivt fysiskt våld kan vara allt från knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att attackera någon med något tillhygge.

Passivt fysiskt våld är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har en funktionsvariation eller sjukdom.

Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att den som utsätts upplever att hen behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande.

Ekonomiskt och materiellt våld kan ta sig uttryck till exempel genom undanhållande av ekonomiska tillgångar eller att göra sin partner ekonomiskt beroende, att förstöra dennes privata ägodelar eller hota att slå sönder möbler och inredning.

Källa: www.unizon.se

 

VAD ÄR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck riktas mot en individ – främst flickor och kvinnor – som enligt den egna gruppens uppfattning, har agerat så att den kan dra skam eller har dragit skam över familjens, släktens eller gruppens heder. Dess syfte är att förhindra att gruppens anseende går förlorat eller skadas, samt även att återupprätta gruppens rykte och heder.

Kontrollen kan uttrycka sig i form av begränsningar i vardagen gällande exempelvis fritidsaktiviteter, klädval, giftermål och/eller utbildning. Fokus läggs på kvinnornas och flickornas sexualitet och beteende.

Även killar kan utsättas, bland annat genom att uppfostras till att utöva kontroll på sina kvinnliga familjemedlemmar eller själva blir gifta mot sin vilja.

Om man inte följer de normer och regler som familjen/släkten/gruppen har eller misstänks ha brutit mot dessa så kan straffet exempelvis innebära att en blir utfryst, isolerad, hotad och/eller misshandlad. I de allvarligaste fallen kan det leda till dödligt våld. Ibland kan individen behöva bryta kontakten helt med släkt och vänner, för att säkerhetsriskerna är för stora.

Heterosexualiteten som norm är central inom hederstänkandet, vilket gör att hbtq-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.