ንዓኺ ደገፍን ምኽርን ምርካብ እትደልዪ

ንዓኺ ደገፍን ምኽርን ምርካብ እትደልዪ

ቅሳነት እናተሰምዓኪ ምሳና ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ። ንሕና፡ ምስጢር ናይ ምዕቃብ መብጽዓ ኣቲና ኢና፥ እዚ ማለት ድማ፡ ዝዀነ ካብቲ እትዛረብና ነገራት፥ ንኻልእ ኣይክንነግርን ኢና። ድሌትኪ እንተ ዀይኑ ውን፥ ስምኪ ብምስጢር ክንሕዞ ንኽእል ኢና።
ንሕና እዘን ኣብዚ ”ተሓጋገዝቲ-ኣንስቲ” (kvinnojouren) እንሰርሕ፥ ነንበይኑ ቋንቋታት እንዛረብን፥ ዝተፈላልየ ናይ ትምህርቲ ድሕሪ-ባይታን ዘሎና ሰባት ኢና።

ምሳና ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ፡-
ቴሌፎን፡- 020 – 81 82 83 ሰኑይ-ዓርቢ፡ ሰዓታት 9:00-16:00
ኢ-መይል፡- kvinnojouren@somaya.se

ኣብ ሕቡእ መንበሪ-ቤት ምቕማጥ
”ሶማያ” (Somaya) ነተን ብዓመጽ ዝተጠቕዓ ኣንስትን፥ ነቶም ሒዘንኦም ዝመጻ ደቀንን ዝኸውን ሕቡእ መንበሪ-ኣባይቲ ዘሎዎ እዩ።ንሕና ካብ ምሉእ ሽወደን ዝመጽኣ ሰባት ንቕበል ኢና። እቲ መብዛሕትኡ ናይ ቦታ ምምዳብ ስርሓት፥ ብቤትስልጣን ማሕበራዊ ጉዳያት ዚግበር ኰይኑ፥ ገለ እዋናት’ውን ብመገዲ ”ሚግራሾንስቨርከት” ዚትግበር’ዩ።

ሓንቲ ሰብ፡ ናብዚ ሕቡእ መንበሪ-ቤትና ምስ መጸት፥ ኣብቲ ናይ ፈለማ ዘሎ ጊዜ፡ ምስቲ/ቶም ኣብ ልዕሊኣ ዓመጽን ምፍርራሕን ዝፈጸመ ሰብ ዝነበራ ርክብ ምብታኽ እዩ። ቀጺሉ ድማ፡ ደገፍን ናይ መፈወስታ ዝርርብን ይዳለወላ። ዕላማ ናቱ ድማ፡ እታ ሰበይቲ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ዓመጽ፥ ሳዕቤናቱ ንኽትርእዮ ብማለት’ዩ። እታ ሰበይቲ ናብ ፖሊስ ምልክታ ንምቕራብ ምስ ትደሊ ድማ፥ ሕጋዊ ምኽሪ ንምርካብ፡ ምስ ሓደ ክኢላ ጠበቓ ንኽትራከብ ንሕግዛ። ምስ ካልኦት ኣብያተስልጣን፡ ክንክን-ጥዕናን ቤትትምህርትን ንምርኻብ ውን ደገፍና ንህባ። መብዛሕትኦም እቶም መንበሪ-ኣባይቲ፥ ብጕጅለ እትነብረሎም ማሕበራዊ ጠባይ ዘሎዎም እዮም።

እታ ሰበይቲ፡ ባዕላ ክትዓጽዎ እትኽእል ናይ በይና ክፍሊ ኣሎዋ እዩ። እቲ ዝተረፈ ክፍሊታት፡ ከም ክሽነ፡ ሳሎንን ናይ ጽሬት ክፍሊን ግን፥ ብሓባር እትግልገለሉ ቦታታት እዩ። ነፍሲ-ወከፍ ሰበይቲ፡ መግባ ባዕላ ገዚኣ እያ ተዳሉ።
ንሕና፡ ነተን ምሳና ዝቕመጣ ኣንስቲ፥ ትብዓት ዝህበን ከምኡ’ውን ነጻ ህይወት ንምንባር ዘኽእለን ሜላታት ዝረኽባሉ፥ ነንበይኑ ንጥፈታት ነዳልወለን ኢና።

ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲን ቆልዑን፥ ናይ ርክባት ሓላፊት እትኸውን ሰብ፥ መብዛሕትኡ ጊዜ ናቶም ቋንቋ ትዛረብ ሰብ ክትዳለወሎም እያ።

እዚ “ሶማያ-ማእከል”

እዚ “ሶማያ-ማእከል” ዝበሃል፤ ሓደ ናይ መራኸቢን ናይ ዕዮን፥ ናይቶም ምስ ሕቡእ መንነት ዝነብሩ ኣንስትን ቆልዑን ቦታ እዩ። ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን፡ እዚ መራኸቢ ቦታ’ዚ፡ ነቶም ሕጂ ወይ ቅድሚ ሕጂ ውን፡ ኣብ ሕቡእ መንበሪ-ኣባይቲ ክቕመጡ ዝጸንሑ፥ ኣንስትን ቆልዑን ዝተዳለወ ቦታ እዩ። እዚ “ሶማያ-ማእከል’ዚ” (Somaya Center)፥ እተን ኣንስትን እቶም ቆልዑን፡ ቅሳነትን ማሕበራዊ ሙቐትን እናተሰምዖም ዝነብሩሉ፥ ከምኡ’ውን ነጻ ህይወት ንኽህልዎም፡ ግላዊ ምዕባለን ፍስሃን ንምርካብ ኣብ ዘኽእሎም ንጥፈታት፥ ዝሳተፉሉ ቦታ እዩ።

ክብሪን ጐነጽን

ዘቤታዊ ጐነጽ ክበሃል ከሎ ስነ–ኣእምራዊን ኣካላዊን ጾታዊን ንዋታውን ቁጠባውን ክኸውን ይኽእል’ዩ።

ስነ–ኣእምራዊ ጐነጽ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቃላዊ ድፍረትን(ጸርፍን)፤ ምፍርራሕን ምግላልን፤ናብ ስነ–ኣእምራዊ ብርሰት ዘምርሕ ብሑቡእ ምፍርራህን ምቁጽጻርን ዝሓዘለ’ዩ። እዚ ስነ–ኣእምራዊ ጐነጽ፤ ኣብ ልዕሊ ቈልዑን፤ ዘቤታዊ እንስሳን፤ ነታ ግዳይ ቀሪብ ዝኾኑ ካልኦትን ዝቐንዐ ምፍርራህ ክኸውን ይኽእል’ዩ።

ቊሉዕ ኣካላዊ ጐነጽ ካብ ምድፋእን፤ ብእግሪ ምቕላዕን ሙግሳጥን ክሳብ ሓኒቕካ ምሓዝን ኣጥሚርካ ምሓዝን ከምኡውን ንሰብ ብመሳርያ ገይርካ ምጥቃዕን ክኸውን ይኽእል’ዩ።

ስዉር ኣካላዊ ጐነጽ ዝበሃል ሳዕቤኑ ኣካላዊ ጠንቁ ከዓ እቶም ዝተፈላለዩ ተግባራት ጐነጽ’ዩ።ንሓደ ሰብ ድቃስ ንኸይረክብ ብምኽልካል ወይ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስነ–ኣእምራዊ ጸቕጢ ኣቃሊዕኻ፤ ኣካላዊ ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤ ምስተኸትል ክኸውን ይኽእል። ኣብ ገሊኡ እዋናት’ውን እቲ ጐነጽ ምስ ዂነታት ናይቲ ተቓሊዑ ዘሎ ሰብ ዝተታሓሓዘ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ከም ኣብነት፤ ንዓቕሚ–ዝጐደሎ ወይ ሕማም ንዘለዎ ሰብ መድሃኒት ወይ ደገፍ ምኽላእ ክጥቀስ ይከኣል’ዩ።

ጾታዊ ጐነጽ ዝበሃል ንሓደ ሰብ አገዲድካ ብዘይድሌቱ፤ ኣብ ወሲባዊ ተግባራት ከምዝሳተፍን ከምዝፍጽምን ወይ’ውን ከምዝርእን ዝሰምዕን ምግባር ኮይኑ፤ ጾታዊ ግፍዒ (ቅሳነት ምኽላእ)፤ ኣገዲድካ ወሲባዊ ፊልም ከምዝርኢ ምግባር፤ ብዘይ ድሌቱ ንሰብ ምትንኻፍን ጾታዊ ዕመጻን (ግህሰት) ዝሓዘለ’ዩ። መብዛሕቱ እዋናት እታ ኣብ ዘቤታዊ ጾታዊ–ጐነጽ ተዳሪጋ ዘላ ሰብ ካብ’ቲ ጐነጽ(ዓመጽ) ንምድሓን ኩሉ ሻዕ ንወሲባዊ ርክብ ቅርብቲ ክትኸውን ከመዘለዋ’ዩ ስምዒት ዝፈጥረላ።

ቁጠባውን ንዋታውን ጐነጽ ዝተፈላለዩ መርኣያታት ክህልውዎም ከለዉ ከም ኣብነት ንሓደ ሰብ ቁጠባዊ ንብረታቱ ብምእባይ (ብምእጋድ)፤ ንመጻምድትኻ ብቑጠባ ጽግዕተኛ ብምግባር፤ ናይ’ታ መጻምድትኻ ውልቃዊ ንብረት ብምብልሻው፤ ኣቑሑት ገዛን መሰነይቶምን ክሰብሮ እየ ቢልካ ብምፍርራሕን፤ ክጥቀሱ ይኽእሉ።

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ጐነጽን ጭቆናን እንታ’ዩ ?

ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ጐነጽን ጭቆናን ሓደ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘውርድዎ ጐነጽ’ዩ። ከምዚ ዓይነት ጐነጽ ብሓፈሻኡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ግለ–ሰብ ዝወርድ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣንስትን ኣዋልድን ዝቐንዐ’ዩ። ብኣረኣእያ እቶም ዓመጽቲ

ክብረት እታ ስድራ–ቤት ወይ እንዳ ወይ ጒጅለ ስለዝተቐንጠጠ’ዩ ይብሉ። ዕላማ ናይ’ዚ ጐነጽ ድማ ክብሪ ናይ’ታ ቤተ–ሰብ ወይ እንዳ ንኸይቕንጠጥን ንኸይትንከፍን ከም’ኡውን ነቲ ዝናን ክብርን ናብ ቦታኡ ንምምላስ’ዩ።

ኣብ ልዕሊ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝወርድ ምቊጽጻር፤ ኣብ’ቲ እለታዊ ህይወታ ደረታት ብምፍጣር እዩ። ንኣብነት ኣብ ነጻ ግዜኣ ትገብሮም ንጥፈታት፤ ኣብ ትኽደኖም ክዳውንቲ፤ ኣብ ሕቶ መርዓን ትምህርትን ክኽሰት ይኽእል። ቐንዲ ኣተኲሮ ዝግበረሉ፤ ኣብ ልዕሊ ጾታውነትን አካይዳን (ጠባያትን) ናይ’ተን ደቀንስትዮን ኣዋልድን እዩ።

ኣወዳት’ውን ካብ’ዚ ጐነጽን ጭቆናን ነጻ ኣይኮኑን። ከም ኣብነት ክዓብዩ እንከለዉ ነተን ኣሓቶም ደቂ ኣንስትዮ ምቚጽጻር ክገብሩለን ይመሃሩ። ወይ’ውን ኣንጻር ድልየቶም ክምርዓዉ ይግደዱ።

ሓንቲ ሰብ ደንብታትን ስርዓታትን ናይ’ታ ስድራ–ቤት፤ እንዳ፤ ወይ ጉጅለ ምስ ዘይትገብርን ወይ ምስ ተፍርስ፤ መቕጻዕትታት ከም ምግላል፤ ምንጻል፤ ምፍርራሕን ምግፍፋዕን(ምክልባትን) ከስዕበላ ይኽእል። እንተ ከፈአ ከዓ እቲ ጎነጽ ክሳብ ሞት የብጽሓ። ዽሕነታዊ ስግኣት ክብ ምስዝብል ፤ እታ ግለ ሰብ ምስ ኣዝማዳን መሓዙታን ዘለዋ ርክብ ክትበትኮ ትግደደሉ እዋናት’ውን ኣሎ። እቲ ንቡር ኣብ መንጎ ተባዕታይን ኣንስተይትን ዘሎ ጾታውነን፤ ኣብ’ቲ ክብሪ ክሕሎ ኣለዎ ዝብል ኣረኣእያ ወሳኒ ተራ ስለዘለዎ፤ እቶም ካብ’ቲ ንቡር ጾታውነት ወጻኢ ዘለዉ ጾታውያን(ሆሞ፤ትራንስ፤ቢ፤ኩዊር)፤ ህይወቶም ብቊሉዕ ምስዝነብሩ ግዳይ ጐነጻትን ምፍርራህን ይኾኑ። ስለዚ’ዮም ከዓ ከም ጉጅለ በ’ቲ ምስክብሪዝተኣሳሰርጐነጽንጭቆናንዝያዳዝተቓልዑዝኾኑ።

በረኣእያ ሶማያ፤ ምስ ክብሪ ዝተኣሳሰር ጐነጽን ጭቆናን ኩሉ ሳዕ ኣብ መንጎ ክልተ ግለሰባት ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ጉጅለ’ዩ ዝኽሰት። ስለ’ዚ ነዚ ጐነጽን ጭቆናን ንምርድኡ ካብ ድርርኻዊ ክወና( intersectionality) ክንብገስ ኣለና። እዚ ድርርኽ’ዚ ጾታን ደርብን ዓሌትን