قابل توجه مراجعی ین که برای دریافت کمک ومشورت به این مرکز مراجعه کنند

قابل توجه مراجعی ین که برای دریافت کمک ومشورت به این مرکز مراجعه کنند .

این مرکز محل سکونت ام ین برای شماست . ما رازدار ومحرم شما هستیم وگفته های شما از اینجا ب ریون نخواهدرفت. شما در صورت تمایل توانید ناشناس بمانید.

همکاران ما به زبانهای گوناگون صحبت کرده و از تخصص های مختلف حرفه ای برخوردارند.

شما توانید از این راهها با ما تماس بگ رید:

تلفن: ۰۲۰-۸۱۸۲۸۳
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۹:۰۰ ا ۱۶:۰۰
نشا ین میل این رین رن : kvinnojouren@somaya.se

رشایط سکونت در خانه امن:

خانه امن سمیه محل سکونت زنان هست که مورد آزار و اذیت قرارگرفته اند و همچن ری فرزندانشان. ما از شتاش کشور سوئد مراجعه کننده پذیریم. خانمها ین که به ما مراجعه کنند عمدتا از طریق socialtjänsten(اداره اموراجتما ) وگا هم از طریق اداره مهاجرت باشند.

رشط مقدما رن در وحله اول برای سکونت در خانه امن قطع ارتباط با کس یا کسا ین هست که به شما اذیت و آزار رسانده اند. ما خدما رن را به شما ارائه میدهیم که شما بتوانید به درک درس رن از عواقب کتک کاری و آزار رو و جس آگاه شوید. در صورت تمایل ما میتوانیم به شما از طریق تماس با یک وکیل م ریز وبا تجربه کمک کنیم تا شکایت نامه ای را تنظیم کرده و به پلیس تحویل دهید.

ما همچن ری میتوانیم برای ارتباط با ادارات و سازمانهای دولن وغ ریه از قبیل درمانگاه ها، مدارس و….. به شما یاری دهیم. توجه کنید که اینجا یک محل زندگ جم است. شما اطاق خصو خودتان را دارید که میتوانید قفلش کنید اما بقیه امکانات میل ازقبیل حمام، اطاق نشیمن و اش یخانه مورد استفاده همگان قرار گ رید . خرید و پخت و پز به عهده خودتان است.

ماامکاناستفادهازامکاناتتفری مختلفبرایبا بردناعتمادبهنفسوکیفیتبهیزندگ دراختیارساکنریاینمرکزمیگزاریم.هرخانم و فرزندش امکان ارتباط با یک مشاور و رابط دائ که معمو هم زبانند را دارند.

Somayamodellen

شرافت&خشونت

خشونت می‌تواند به صورت مشکلات روانی، درگیری‌های فیزیکی،تجاوز جنسی و فشارهای مالی و اقتصادی در حوضه روابط نزدیک وخانوادگی خود را نشان دهد.

– خشونت روانی به اشکال مختلفی مانند اهانت و تحقیر، تهدید،محدود کردن آزادی و فشار و کنترل، به تدریج شخص را به سمت شکست روانی سوق می دهد. خشونت روانی همچنین در مورد کودکان ، حیوانات خانگی و یا نزدیکان نیز اعمال می‌شود.

-خشونت آشکار جسمی و فیزیکی می‌تواند به شکل هول دادن،لگد و‌سیلی زدن، فشار آوردن به گلو به حالت خفگی، اجازه حرکت ندادن به شخص و حمله کردن با اسلحه سرد یا گرم باشد.

-خشونت پنهان روانی به معنی این است که با استفاده از اشکال مختلف زور و‌قلدری مثلا جلوگیری از خوابیدن و‌استراحت کردن ، اعمال استرس‌های روانی طولانی مدت ،موجب به خطر افتادن سلامت جسمی و روانی شخص شود. همچنین موارد مشخص دیگری هم از جمله جلو‌گیری از مصرف داروهای مورد نیاز و وسایل کمک درمانی برای اشخاصی که به آن نیازمند هستند نیز می‌تواند نمونه از خشونت پنهان باشد.

– خشونت جنسی به معنی وادار کردن شخص به انجام رابطه جنسی، تماشای عمل سکسی ‌یا شرکت فعال در یک عمل رابطه جنسی می باشد.همچنین توهین و آزار جنسی، مجبور کردن شخص به تماشای فیلم سکسی، لمس یا مالیدن بدن و‌ آلت تناسلی نیز خشونت جنسی محسوب می‌شود. هر گونه اجبار به انجام رابطه جنسی حتی به عنوان زن و‌شوهر ، بدون تمایل زن نیز خشونت جنسی به حساب می اید. تهدید به تنبیه بدنی در صورت عدم تمکین‌زن به سکس نیز خشونت است.

-تحریم مالی و اقتصادی: به معنی محدود کردن زن از امکانات مالی، محرومیت از داشتن امکانات پولی، تخریب وسایل خانه و یا تهدید به تخریب وسایل شخصی همسر می‌باشد .
منبع: www.unizon.se

خشونت ناموسی وآزار:

خشونت ناموسی و آزار جنسی نمونه بارز تجاوز مرد به زن است. این تجاوز آشکار از طرف مردان به دلیل کنترل کردن دختران و‌زنان صورت می‌گیرد ،چون این مردان تصور می‌کنند که زنان یا دخترانشان با رفتار بد خود باعث آبرو ریزی خانواده شده وحیثیت خانواده را لکه دار کرده‌اند .این مردان با خشونت و‌تهدید و تحت فشار قراردادن دختران ،مانع از آبروریزی خانواده شوند.

آنها رفت و آمدها ‌وطرز لباس پوشیدن و سایر رفتارهای زنان را به شدت کنترل می‌کنند . آنها حتی دوستان دختران زیر نظر دارند و گاها دختران را به ازدواج اجباری با شخص مورد نظر خود وادار کرده و‌از ادامه تحصیلاتشان نیز جلوگیری میکنند.این مردان روابط جنسی دختران و‌زنان را نیز کنترل می‌کنند.

خشونت ها شامل حال پسران نیز می‌شود . آنها پسران خود را طوری تربیت می‌کنند که همیشه مواظب زنان ‌‌و دختران خانواده باشند تا خطایی از آنها سرنزند. آنها حتی پسران خود را مجبور به ازدواج با دخترانی که مورد نظر خودشان هست می‌کنند. اگر کسی این دستورات را اجرا نکند،خود به شدیدترین وجهی تنبیه می‌شود. مجازاتهایی مانند: تنبیه بدنی و جسمی، تنهاگذاشتن و زندانی کردن در خانه و حتی در مواردی به قتل رساندن زنان و‌دخترانی که از سنتها اطاعت نکنند.

گاهی لازم می‌شود که این افرادی را که مورد مجازات‌و تنبیه هستند از خانواده و حتی دوستان و‌اشنایان دور کرد تا به این زنان و‌دختران آسیبی نرسیده و مشکلات جدی تر پیش نیاید.

در بحث خشونت‌های ناموسی به نظر این مردان،تنها شکل‌تمایل جنسی باید بین مرد ‌وزن باشد و هرگونه تمایلات دیگر جنسی مانند گرایش به همجنس با خشونت زیادی برخورد می‌شود. به همین دلیل افرادی که گرایش به همجنس خود دارند کاملا به صورت مخفیانه است ‌‌هیچوقت آشکار نمی‌شود.درغیر اینصورت مورد خشونت جسمی و‌روحی قرار می‌گیرد .

خانم‌سمیه(نویسنده مقاله) معتقد است که مجازاتهای‌ناموسی‌ عمدتا به شکل جمعی ‌وبا همکاری خانواده و‌طایفه انجام می‌شود ‌و بسیار پیچیده است.
شرایط خانوادگی ‌و طبقاتی، قومیت و‌روابط اجتماعی و اقتصادی خانواده ها در شکل گیری پدیده خشونت‌های ناموسی دخالت دارند.
کسی‌که خود‌ روزگاری مورد این خشونت‌ها بوده و‌ آزار دیده ، خود می‌تواند همین‌خشونتها را در مورد دیگران بکار گیرد.