Om Somaya

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten 1998 specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oav- sett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person äger makten över sitt liv och för att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen.

För att få mer information om Somayamodellen, kontakta kansliet för beställning av broschyrer och/eller föreläsning.

Mission

Vi hjälper kvinnor och barn att ta makten över sina liv från våld och förtryck,
vare sig individuell, kollektivistisk eller strukturell. Genom att lyfta dessa röster
och arbeta förebyggande, skapar vi opinion och samhällsförändring.

Vision

En jämlik och jämställd värld, fri från våld och förtryck.

Värdegrund

Människors lika värde och lika rättigheter – jämlikhet, jämställdhet, värdighet och frihet
Somaya Kvinno- och tjejjour är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som strävar mot ett jämställt samhälle fritt från våld. Vår verksamhet utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och en rad andra betydelsebärande konventioner, som tar ställning för människors lika värde och lika rättigheter. Vi vill ha ett samhälle där alla människor oavsett identiteter, ges lika sociala, politiska, civila och ekonomiska möjligheter.

Vi arbetar utifrån ett feministiskt perspektiv som utmanar könsmaktsordningen. Patriarkala normsystem och traditioner som orsakar våld, förtryck och begränsningar på grund av kön strider mot vår grundsyn.

Vi menar dock att maktobalans inte kan förklaras eller förändras endast genom att utgå från ett könsmaktsperspektiv. Genus måste hela tiden förstås i relation till andra normgivande maktordningar som samspelar inom och mellan sociala kategorier som t ex klass, etnicitet, ålder trosuppfattning, sexuell identitet och funktionalitet.

Styrelse

Somayas styrelse består av ideellt engagerade personer som blivit valda av föreningens medlemmar. Styrelsens arbete är ett väldigt ansvarsfullt och meningsfullt och kräver ett stort engagemang i kvinnors olika villkor och även samhällsengagemang.

Vårt arbete ligger i att utforma verksamhetens inriktningar och mål. Att vara styrelseledamot för Somaya är ett privilegierat arbete. Man har möjligheter att styra, utveckla och påverka en av de största kvinnojourerna i landet.

Styrelsen består av 5 ledamöter. Styrelsen engagerar sig genom att vara med på styrelsemöten och fatta beslut för verksamheten och utför olika uppdrag som att representera Somaya på mässor och konferenser.

 

Styrelsen består av:
Carina Ohlsson
Ordförande

Tara Azizi
Vice ordförande, Sekreterare

Gülderen Höll
Kassör

Fredrik Wallén
Ledamot

Aina Rasool
Ledarmot

Tanya Mohammedzadeh
Ledamot

Julie Chowdhury
Ledarmot

Romila Khan
Ersättare

 

Vill du engagera Dig som styrelseledamot? Vill du veta mer om vårt arbete? Maila oss gärna på styrelsen@somaya.se

Somaya Kvinno- och Tjejjour är medlem hos riksorganisationen Unizon.