Du som söker stöd och råd

Du kan känna dig trygg att vända dig till oss. Vi har tystnadslöfte och det betyder att ingenting du berättar förs vidare. Du kan vara anonym om du så vill.

Vi som arbetar på jouren pratar olika språk och har olika utbildningsbakgrund.

Du kan vända dig till oss:
Telefon: 020 – 81 82 83
måndagar-fredagar: 9:00-16:00
E-mail: kvinnojouren@somaya.se

 

Bo på skyddat boende
Somaya har skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Vi tar emot personer från hela Sverige. De flesta placeringar sker via Socialtjänsten och ibland via Migrationsverket.

När man kommer till vårt skyddade boende gäller första tiden att bryta kontakten med den/de som utövat våld och hot. Man erbjuds stöd och bearbetningssamtal där målet är att kvinnan ska kunna se konsekvenserna av våldet. Om kvinnan vill göra en polisanmälan så hjälper vi henne att komma i kontakt med en kompetent advokat för konsultation. Vi erbjuder även stöd
vad gäller kontakt med myndigheter, sjukvård och skola. De flesta boenden är av kollektiv karaktär.
Kvinnan har sitt eget rum som kan låsas. Man delar på övriga utrymmen, såsom kök, vardagsrum och badrum. Man köper och lagar själv sin mat.
Vi erbjuder kvinnor som bor hos oss olika aktiviteter som stärker dem och ger dem nya verktyg för ett självständigt liv.
Varje kvinna och barn får en kontaktperson som ofta talar samma språk.

Emans hjärta

Barnen har sedan många år haft ett speciellt fokus på Somaya och vi är stolta över att vara den första kvinnojouren i Sverige som fått tillstånd från utbildningsförvaltningen att bedriva en pedagogisk omsorgsverksamhet för barn som behöver skydd. Ledaren för Emans hjärta är en utbildad förskollärare som tillsammans med dedikerade kollegor ser till att skapa en trygg miljö för barnen. Barnen ges tillsammans med pedagoger och miljön möjligheter och förutsättningar till en positiv utveckling. Barnen får känna tillhörighet med de andra barnen och genom lek och skapande utvecklas de tillsammans. Verksamheten är godkänd och följer läroplanen precis som en traditionell förskola vilket skapar en förberedelse för barnen att när det blir aktuellt börja i en förskola utanför kvinnojouren.

Somaya Center

Somaya Center är en mötes- och sysselsättningsplats för kvinnor och barn som lever med skyddad identitet. I dagsläget är mötesplatsen till för de kvinnor och barn som bor eller tidigare har bott på våra skyddade boenden. Somaya Center är en plats där kvinnorna och barnen kan känna trygghet och gemenskap samtidigt som de kan delta i aktiviteter som bidrar till självständighet, personlig utveckling och välmående.

Heder & våld

Våld i nära relationer kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt.

Psykiskt våld kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning. Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts.

Aktivt fysiskt våld kan vara allt från knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att attackera någon med något tillhygge.

Passivt fysiskt våld är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att den som utsätts upplever att hon behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande.

Ekonomiskt och materiellt våld kan ta sig uttryck till exempel genom undanhållande av ekonomiska tillgångar eller att göra sin partner ekonomiskt beroende, att förstöra dennas privata ägodelar eller hota att slå sönder möbler och inredning.

Källa: www.unizon.se


Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck riktas mot en individ – främst flickor och kvinnor – som, enligt den egna gruppens uppfattning, har agerat så att den kan dra skam eller har dragit skam över familjens, släktens eller gruppens heder. Dess syfte är att förhindra att gruppens anseende går förlorat eller skadas, samt även att återupprätta gruppens rykte och heder.

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande
fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Fokus läggs på kvinnornas och flickornas sexualitet och beteende.

Även killar kan utsättas, bland annat genom att uppfostras till att utöva kontroll på sina kvinnliga familjemedlemmar eller själva blir gifta mot sin vilja.

Om man inte följer de normer och regler som familjen/släkten/gruppen har eller misstänks ha brutit mot dessa så kan straffet exempelvis innebära att man blir utfryst, isolerad, hotad, misshandlad och i de allvarligaste fallen kan det leda till dödligt våld. Ibland kan individen behöva bryta kontakten helt med släkt och vänner, för att säkerhetsriskerna är för stora.

Heterosexualiteten som norm är central inom hederstänkandet, vilket gör att hbtq-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.

Somaya anser att hedersrelaterat förtryck och våld alltid utövas i ett kollektiv. Vi utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv; där b.la kön, klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden ingår och där individerna i denna gruppkonstellation samtidigt kan vara likväl offer som förövare.