Om Somaya

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oav- sett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person äger makten över sitt liv och för att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen.

För att få mer information om Somayamodellen kontakta kansliet för beställning av broschyrer och/eller föreläsning.

Somayas Historia

Somaya kvinno-och tjejjour är idag en av landets största kvinno- och tjejjourer och var den första kvinno- och tjejjouren i Norden med både köns- och etnicitetsperspektiv.

En kvinna med egna erfarenheter av våld i nära relation upptäckte när hon själv bodde på en kvinnojour att hon bemöttes med fördomar eftersom hon var muslim. Detta sammantaget med den senare erfarenheten av att själv hjälpa andra kvinnor att fly och gömma sig medförde att hon 1998 tillsammans med andra kvinnor som även dem gömt kvinnor som flytt i sina hem startade en kvinnojour med inriktning på muslimska kvinnor. Man såg att kvinnor som sökte skydd i många fall varit isolerade och hade låg kunskap om samhällets möjligheter att hjälpa dem, dessutom hade de många gånger erfarenheter av att inte få stöd i sitt eget nätverk. Man såg även brister i samhällets bemötande av våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren kom att heta Systerjouren Somaya men bytte namn till Somaya kvinno-och tjejjour år 2012.

I dag är Somaya öppen för alla kvinnor oavsett religion, etnicitet och bakgrund.

Tjänster

Somaya Kvinno- och Tjejjour erbjuder skyddade boenden för kvinnor och barn, kvalificerade kontaktpersoner, rådgivning & konsultation till myndigheter och organisationer, vägledning och stöd till stödsökande via jourtelefonen, utbildningar och föreläsningar m.m.

Värdegrunder

Somayas värdeord
• Professionalitet
• Mod
• Trygghet

 

Människors lika värde och lika rättigheter – jämlikhet, jämställdhet, värdighet och frihet
Somaya Kvinno- och tjejjour är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som strävar mot ett jämställt samhälle fritt från våld. Vår verksamhet utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och en rad andra betydelsebärande konventioner, som tar ställning för människors lika värde och lika rättigheter. Vi vill ha ett samhälle där alla människor oavsett identiteter, ges lika sociala, politiska, civila och ekonomiska möjligheter.

Det är i första hand följande FN-dokument som klargör värden som har betydelse för Somaya kvinno- och tjejjours värdegrund:
• Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
• Kvinnokonventionen (Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor)
• Barnkonventionen (Konvention om barnets rättigheter)
• Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor
• Istanbul konventionen

Styrelse

Somayas styrelse består av ideellt engagerade personer som blivit valda av föreningens medlemmar. Styrelsens arbete är ett väldigt ansvarsfullt och meningsfullt och kräver ett stort engagemang i kvinnors olika villkor och även samhällsengagemang.

Vårt arbete ligger i att utforma verksamhetens inriktningar och mål. Att vara styrelseledamot för Somaya är ett privilegierat arbete. Man har möjligheter att styra, utveckla och påverka en av de största kvinnojourerna i landet.

Styrelsen består av 5 ledamöter. Styrelsen engagerar sig genom att vara med på styrelsemöten och fatta beslut för verksamheten och utför olika uppdrag som att representera Somaya på mässor och konferenser.

 

Styrelsen består av:
Carina Ohlsson
Ordförande

Rosa Namini
Sekreterare

Zenobia Rizvi
Kassör

Tara Azizi
Ledamot

Julie Chowdry
Ledamot

 

Vill du engagera Dig som styrelseledamot? Vill du veta mer om vårt arbete? Maila oss gärna på styrelsen@somaya.se

Somaya Kvinno- och Tjejjour är medlem hos riksorganisationen Unizon.